Thursday, November 20, 2008

KONSEP JUAL BELI

Tukar menukar sesuatu barang dengan barang atau wang mengikut cara-cara yang tertentu (akad)

'Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba' - Al-Baqarah 275


'janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil (salah) melainkan dengan jalan jual beli yang berdasarkan suka sama suka' - An-Nisa 29

No comments: